Posebni uvjeti članskog modela FK


Ovim Posebnim uvjetima uređuju se članska prava i obveze te članske pogodnosti članskog Modela – FK u Institutu Sputnik sa sjedištem u Zagrebu, Trg Francuske Republike 14, OIB: 67529441433, upisan u Registru udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 21013933 članstva i ostvarivanja članskih pogodnosti (u daljnjem tekstu: Institut) te u svrhu transparentnosti pobliže definiraju pojedini termini.

1. TERMINI
1.1. Grupa je broj polaznika koji utvrđuje Institut, a koji je potreban za neometano i kvalitetno organizaciju rada kluba, koji se održava u unaprijed dogovorenim terminima.
1.2. Nastavni sat je vremensko razdoblje na koje je podijeljeno održavanje aktivnosti kluba kao cjelovite usluge, te osim iznimno, ne predstavlja samostalnu člansku pogodnost. Jedan nastavni sat traje 45 minuta. Nastavni sat u smislu ovih Posebnih uvjeta ne predstavlja vremensku jedinicu, osim ako je drugačije određeno za pojedini članski model. Prilikom omogućavanja takve članske pogodnosti, Institut i član posebno dogovaraju broj i trajanje nastavnih sati, u skladu s aktima Instituta.
1.5. Filmski klub je članska pogodnost koju Institut pruža članovima, a koja u organizacijskom smislu čini cjelovitu i nedjeljivu uslugu, a održava se u pravilu kao seminar pred grupom u fizičkom ili virtualnom obliku. Broj sati unutar kluba označava samo organizacijski raspored održavanja usluge te kao takav nije djeljiv po satima. Institut nudi različite tečajeve i aktivnosti kao članske pogodnosti, a njihov program je predočen svakom članu prilikom učlanjenja.
1.6. Termini sadržani i opisani u ovom članku Posebnih uvjeta primjenjuju se s identičnim značenjem i u Općim uvjetima.

2. O ČLANSKOM MODELU
2.1. Model – FK (u daljnjem tekstu: Model) uključuje sljedeće članske pogodnosti, i to:
a) sudjelovanje u semestralnom ciklusu jednog filmskog kluba koji se sastoji od 4 okupljanja,
b) primanje elektronskog glasnika Instituta,
c) sudjelovanje na kulturnim i jezičnim događanjima koje Institut organizira.

2.2. Model ne uključuje nikakve daljnje članske pogodnosti, osim onih koje su izričito navedene u članku 2.1.
2.3. Članarina za ovaj Model iznosi 80,00 EUR i plaća se prije početka korištenja članskih pogodnosti, u skladu s Općim uvjetima, ovim Posebnim uvjetima i odlukom ovlaštene osobe Instituta o iznosu članarine.
2.4. Trajanje članskih pogodnosti prema ovom modelu iznosi 5 mjeseci i počinje teći od uplate članarine, odnosno od stjecanja svojstva člana sukladno Statutu.
2.5. Članska pogodnost iz članka 2.1. točka a) odnosi se na jedan jezik, odnosno klub kojeg je član odabrao prilikom ispunjavanja pristupnice.
2.6. Ako pojedini član želi pohađati klubove više od jednog jezika, koji je obuhvaćen ovim članskim modelom, takvu uslugu može koristiti u okviru gospodarskih djelatnosti Instituta, uz plaćanje iste prema od strane Instituta utvrđenim cijenama.
2.7. Odredbe članaka 2.5. i 2.6. primjenjuju se na odgovarajući način i preostale članske pogodnosti, osim ako za pojedinu pogodnost nije drugačije određeno ovim Posebnim uvjetima.
2.8. Članska pogodnost iz članka 2.1. točka b) podrazumijeva primanje elektronskog glasnika Instituta putem adrese elektroničke pošte koju je član naznačio u pristupnici, ili u slučaju promjene, na koju drugu adresu o kojoj je obavijestio Institut u pisanom obliku. Institut također može elektronski oglasnik učiniti dostupnim članu putem svoje web stranice, ili na drugi prikladan način.
2.9. Institut će nastojati periodički i u mjeri u kojoj je to razumno moguće omogućiti ostvarivanje članskih pogodnosti iz članka 2.1. točke b) i c), ovisno o mogućnostima i svim okolnostima slučaja. Međutim, neomogućavanje ostvarivanja koje od navedenih članskih pogodnosti i/ili omogućavanje ostvarivanja istih u opsegu manjem od predviđenog ili očekivanog od strane člana, ne dovodi do prava na umanjenje ili oslobođenje od plaćanja članarine, niti će Institut biti obvezan izvršiti članu povrat (dijela) članarine.
2.10. Članske pogodnosti nisu prenosive na druge osobe, neovisno o tome jesu li iste ili nisu članovi Instituta.
2.11. Članske pogodnosti mogu se koristiti isključivo u onom semestru na koji se odnosi vremensko razdoblje za koje je plaćena članarina. Iznimno, pojedine članske pogodnosti mogu se koristiti i ranije ili kasnije, ako je tako dogovoreno između člana i Instituta u pisanom obliku.
2.12. Institut je ovlašten privremeno ili trajno obustaviti i/ili ograničiti mogućnost korištenja pojedinih članskih prava članu koji ne ispunjava uredno svoje članske obveze, a osobito obveze uplate članarine.

3. OBVEZE ČLANOVA
3.1. Član je, osim u iznimnim slučajevima, dužan o svome trošku pribaviti sve materijale potrebne za sudjelovanje u klubu i izvršavanje zadataka (bilježnica, knjige, rječnici….).
3.2. Član je dužan pohađati aktivnosti kluba u skladu s članskim modelom i rasporedom nastave koji objavi Institut. Član se obvezuje provjeriti raspored nastave prije predviđenog početka nastave e-mailom, telefonom, na oglasnoj ploči Instituta ili internetskoj stranici Instituta. Član je dužan pohađati nastavu sukladno načinu na koji odredi Institut.
3.3. Član je dužan omogućiti radnicima Instituta neometano izvođenje nastave, te ne smije svojim ponašanjem onemogućavati ili otežavati održavanje nastave.
3.4. U slučaju da član svojim ponašanjem onemogući održavanje nastave ili je znatno otežava, a Institut zbog tog trpi štetu, dužan ju je nadoknaditi.
3.5. Član je dužan sam brinuti za svoje materijale te druge stvari koje donosi u prostorije Instituta. Član ne smije u prostoriju Instituta unositi bilo koje stvari koje mogu ozlijediti druge osobe ili izazvati materijalnu štetu.
3.6. Institut ne odgovara za nestanak, krađu ili oštećenje stvari člana za vrijeme izvođenja nastave.
3.7. Član je dužan paziti na inventar Instituta te isti ne smije uništiti, niti oštetiti na koji način, a u suprotnom odgovara za svu materijalnu štetu koju zbog toga Institut pretrpi.

4. OBVEZE INSTITUTA
4.1. Institut je dužan članu omogućiti pohađanje aktivnosti kluba u ugovorenom terminu.
4.2. Institut zadržava pravo obustaviti pružanje članskih pogodnosti u slučaju da prije početka održavanja određenog ciklusa pred pojedinom grupom u određenom terminu ne bude prijavljen najmanje minimalan broj polaznika određen od strane Instituta. Institut će u tom slučaju članu bez odgode izvršiti povrat uplaćene članarine te će se smatrati da ista nije plaćena, a Institut će dotičnog člana brisati iz registra članova.
4.3. Institut je dužan osigurati učionicu prilagođenu za održavanje aktivnosti kluba, sa svim potrebnim sadržajem za neometano i kvalitetno održavanje aktivnosti te minimalno jednog voditelja po grupi. Institut zadržava pravo da u svakoj grupi tokom trajanja ciklusa promjeni voditelja zbog organizacijskih, ali i drugih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti.
4.4. U slučaju da održavanje aktivnosti kluba u učionici nije moguće ili je znatno otežano zbog više sile ili drugih okolnosti nastalih nakon ispunjavanja pristupnice, a koji se nisu mogli predvidjeti (uključujući, primjerice, širenje zarazne bolesti, potres, druge elementarne nepogode i sl.), Institut zadržava pravo da aktivnosti održava u Virtualnim učionicama za razdoblje trajanja navedenih okolnosti. Iz istih razloga Institut je ovlašten i izmijeniti raspored odnosno termine pohađanja nastave.
4.5. Član može promijeniti grupu odnosno termin održavanja aktivnosti samo uz prethodno pisano odobrenje ovlaštene osobe Instituta. Promjenom se smatra pohađanje bilo koje druge grupe u bilo kojem terminu koji nije unaprijed dogovoren.
4.6. Institut jamči da svi voditelji imaju potrebne kvalifikacije, te znanja i vještine potrebne za kvalitetno obavljanje nastave.
4.7. Razne aktivnosti i druženja koje se održavaju unutar prostorija Instituta ne predstavljaju organizaciju priredbi od strane Instituta, te isto nije članska pogodnost, osim ako drugačije proizlazi iz pojedinog članskog modela.

5. PLAĆANJE
5.1. Plaćanjem članarine član ispunjava svoju člansku obvezu.
5.2. Članarine koje se odnose na modele koji obuhvaćaju članske pogodnosti sudjelovanja u radu filmskih klubova, odnose se na predviđeno vremensko razdoblje trajanja takvih pogodnosti i plaćaju se unaprijed, najkasnije do predviđenog početka korištenja koje od obuhvaćenih pogodnosti, ako drugačije nije određeno sporazumom između Instituta i člana u pisanom obliku.
5.3. Članarine za modele koji obuhvaćaju članske pogodnosti sudjelovanja u filmskom klubu odnose se na 1 (slovima: jedan) semestar, pri čemu proljetni semestar u pravilu počinje svake godine krajem veljače ili počekom ožujka, a završava u mjesecu lipnju, a jesenski semestar počinje krajem rujna ili početkom kolovoza i završava krajem siječnja ili početkom veljače iduće godine, pri čemu se uplaćena članarina odnosi na neposredno predstojeći semestar.
5.4. Plaćanje se može izvršiti jednokratno i u obrocima.
5.5. Plaćanje u obrocima je plaćanje bilo kojim sredstvom plaćanja, kada član svoju obvezu ispunjava djelomično, a skup svih obroka odgovara ukupnom iznosu članarine.
5.6. Iznos od 70,00 EUR, a kojeg je član dužan platiti po ispunjavanju pristupnice, ili je uplatio po ispunjavanju iste, a prije početka ciklusa, smatra se uplatom dijela članarine na koji se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ZOO-a o kapari kao odustatnini. Ostatak članarine član mora uplatiti najmanje 10 dana prije početka održavanja ciklusa ili se smatra da je odustao, u kojem slučaju je Institut ovlašten zadržati uplaćeni iznos od 70,00 EUR u cijelosti.
5.7. Nakon početka ciklusa aktivnosti, odnosno korištenja koje druge članske pogodnosti, član ne može tražiti povrat plaćene članarine, osim zbog neispunjenja od strane Instituta, pa makar mu i prestalo članstvo u Institutu.
5.8. Neispunjenjem od strane Instituta se smatra samo neomogućavanje članske pogodnosti iz čl. 1.5. ovih Posebnih uvjeta (održavanje aktivnosti kluba). Svaka promjena dopuštena na temelju ovih Uvjeta ili dobrih poslovnih običaja ne smatra se neispunjenjem od strane Instituta.
5.9. Popust je svako snižavanje članarine pojedinoj skupini članova koje odobrava predsjednik Instituta, a pod uvjetima koje određuje Institut, i objavljuje ih na svojim službenim web stranicama, ili na koji drugi način.
5.10. Popust se ostvaruje isključivo u trenutku učlanjenja u Institut. Član kojemu s obzirom na svojstva pripada pravo na popust mora na isti sam upozoriti Institut u trenutku učlanjenja. Popust se ne može ostvarivati retroaktivno.

6. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I OSOBNI PODACI
6.1. U odnosu na treće osobe, Institut je isključivi nositelj svih autorskih prava na materijalima, pisanim vježbama, konceptima vježbe, zbirkama podataka i sl.
6.2. Radni materijali kluba predstavljaju autorsko djelo Instituta, a Institut iste iz komercijalnih razloga ima pravo držati kao povjerljive.
6.3. Član odgovara za svaku povredu autorskih prava Instituta, kao što je npr. neovlašteno distribuiranje radnih materijala.

7. ZAVRŠNE ODREDBE
7.1. Ovi Posebni uvjeti primjenjuju se zajedno s Općim uvjetima članstva i ostvarivanja članskih pogodnosti na način da nadopunjuju odredbe Općih uvjeta, posebno u cijelu koji se odnosi na specifičnosti ovog Modela. U slučaju kolizije pojedinih odredaba Općih i Posebnih uvjeta, primjenjivati će se odredbe ovih Posebnih uvjeta.

Koristimo kolačiće

Korištenjem naše web stranice potvrđujete da prihvaćate našu upotrebu kolačića. Ovdje možete saznati više o tome kako ih koristimo.

Više o kolačićima.