Opći uvjeti članstva i ostvarivanja članskih pogodnosti


Ovim općim uvjetima članstva i ostvarivanja članskih pogodnosti (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između Instituta i članova te u svrhu transparentnosti pobliže definiraju pojedini termini.

1.TERMINI

1.1. Institut je Institut Sputnik sa sjedištem u Zagrebu, Trg Francuske Republike 14, OIB: 67529441433, upisan u Registru udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 21013933.
1.2. Član je svaka pravna ili fizička osoba koja stjecanjem članstva u Institutu stječe i određena članska prava i obveze. Članovi Instituta mogu biti redovni, podupirući i počasni, a svojstvo člana stječe se u skladu sa Statutom.
1.3. Redovni član je svaka fizička ili pravna poslovno sposobna osoba koja stječe članstvo na temelju odluke Predsjednika Instituta koju donosi u roku od 15 dana od primitka zahtjeva za primanje u redovno članstvo, sukladno Statutu.
1.4. Podupirući član je svaka fizička i pravna osoba koja povremeno sudjeluje u radu i aktivnostima udruge, a koja svojstvo člana stječe danom uplate članarine te prihvaćanjem ciljeva Instituta i ovih Općih uvjeta prilikom uplate članarine, sukladno Statutu.
1.5. Počasni član je svaka fizička i pravna osoba koja je svojim osobitim radom i zalaganjem zaslužna za promicanje i ostvarivanje ciljeva Instituta. Počasni član se postaje odlukom Predsjednika Instituta i to danom donošenja navedene odluke.
1.6. Pristupnica je dokument za učlanjenje na kojem članovi daju svoje osnovne podatke potrebne za učlanjenje i biraju članski model.
1.7. Posebni uvjeti članskih modela su pravila za pojedini članski model kojima se utvrđuju karakteristike svakog članskog modela, uključujući i članske pogodnosti koje taj model obuhvaća.
1.8. Članske pogodnosti su pogodnosti koje ostvaruju članovi s obzirom na vrstu članstva i odabrani članski model nakon uplate odgovarajućeg iznosa članarine za isti model. Institut može na web stranicama ili na drugi odgovarajući način pojedinačno opisati svaki pojedini članski model, odnosno svaku pojedinu člansku pogodnost. U smislu opisa broja sati, dinamike, broja polaznika itd. članskom pogodnošću se smatra ono što je Institut naznačio ili opisao u opisu članske pogodnosti.
1.9. Oglašavanje Instituta je oglašavanje koje je isključivo Institut učinio dostupnim javnosti i neodređenom broju ljudi, a posebice objavljivanje na službenim web stranicama Instituta, kao i raspačavanje promotivnih letaka.
1.10. Odluka o visini članarine je popis pojedinih članskih modela s obuhvaćenim članskim pogodnostima u kojemu je izražena visina članarine za svaki pojedini članski model.
1.11. Statut je temeljni opći akt Instituta koji donosi skupština Instituta, u svojoj svakodobno važećoj inačici, u skladu sa zakonom koji regulira osnivanje i rad udruga.
1.12. Termini sadržani i opisani u ovom članku Općih uvjeta primjenjuju se s identičnim značenjem u Posebnim uvjetima pojedinih članskih modela.

2. ČLANSTVO

2.1. Članom Instituta može postati svaka fizička i pravna osoba, koja to želi i koja prihvaća ciljeve radi kojih je Institut osnovan te odredbe Statuta.
2.2. Članovi Instituta mogu biti redovni, podupirući i počasni.
2.3. Redovnim članom Instituta može postati svaka pravna i poslovno sposobna fizička osoba koja prihvaća odredbe Statuta, svojim znanjima i iskustvom iz područja djelovanja udruge doprinosi radu Instituta i želi aktivno sudjelovati u radu i postizanju ciljeva Instituta. Redovnim članom se postaje danom donošenja odluke Predsjednika o primanju u redovno članstvo koju Predsjednik donosi u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva za primanje u redovno članstvo Instituta.
2.4. Redovno članstvo u Institutu prestaje istupanjem – danom podnošenja izjave o istupanju Predsjedniku ili Tajniku Instituta, isključenjem ili smrću člana.
2.5. Podupirućim članom Instituta može postati svaka fizička i pravna osoba koja povremeno sudjeluje u njegovom radu i aktivnostima. Osoba mlađa od 14 godina može postati podupirući član Instituta ako njezin zakonski zastupnik ili skrbnik pisanim putem prihvati njegove ciljeve i ove Opće uvjete. Maloljetna osoba s navršenih 14 godina može postati podupirući član Instituta ako prihvati njegove ciljeve i ove Opće uvjete uz pisanu suglasnost njezinog zakonskog zastupnika ili skrbnika.
2.6. Podupirućim članom se postaje danom uplate članarine te prihvaćanjem ciljeva Instituta i ovih Općih uvjeta prilikom uplate članarine. Odluku o iznosu članarine za podupiruće članstvo donosi Predsjednik Instituta.
2.7. Podupiruće članstvo u Institut prestaje istupanjem – danom podnošenja izjave o istupanju Predsjedniku ili Tajniku Instituta, neplaćanjem članarine – danom brisanja iz Registra članova, isključenjem ili smrću člana. Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ako po dospijeću ne plati članarinu.

3. ČLANARINE

3.1. Članarina je novčani iznos kojeg je član dužan u cijelosti platiti u korist Instituta u skladu s odabranim članskim modelom kako bi stekao pravo korištenja članskih prava sukladno Statutu, a u vremenskom razdoblju na koje se članarina odnosi. Član koji nije platio članarinu uredno i u cijelosti ne može koristiti članske pogodnosti niti ostvarivati druga članska prava.
3.2. Iznos članarine određuje se za svaki pojedini model odlukom predsjednika Instituta te je kao takav nedjeljiv. To znači da član ne može ostvariti povrat članarine i/ili dijela članarine neovisno o tome što nije koristio sve ili pojedine članske pogodnosti, osim ako je do nemogućnosti korištenja došlo krivnjom Instituta, a Institut nije u razumnom roku omogućio korištenje zamjenskih članskih pogodnosti. Članarina se, osim ako je tako izričito navedeno u pojedinom članskom modelu, ne može dijeliti niti se može plaćati na sate.
3.4. Prestanak članstva u Institutu po bilo kojoj osnovi prije proteka vremena na koje se odnosi članarina ne dovodi do prava na povrat članarine i/ili dijela članarine.

4. OSOBNI PODACI

4.1. Član je obvezan prilikom ispunjavanja pristupnice, a i kasnije kada je to potrebno, dati Institutu točne i potpune podatke. O svakoj promjeni osobnih podataka navedenih u pristupnici, članovi su obvezni u roku 15 (petnaest) dana od nastanka promjene obavijestiti Institut na odgovarajući način (telefonom, elektroničkom poštom, faxom, poštanskom pošiljkom ili drugim oblikom komunikacije kojim se nedvojbeno može utvrditi njihov identitet).
4.2. Institut ne odgovara članu za nemogućnost korištenja pojedine članske pogodnosti koja je rezultat davanja netočnih i/ili nepotpunih podataka, ili (nepravovremenog) obavještavanja o promjeni podataka, niti snosi odgovornost za posljedice koje time mogu nastati.
4.3. Obrada osobnih podataka članova provodi se sukladno Politici o upravljanju osobnim podacima Instituta dostupnoj na web stranici Instituta.

5. ČLANSKI MODELI

5.1. Pri učlanjenju podupirući član odabire članski model. Pojedini članski modeli međusobno se razlikuju po vrsti, opsegu i količini članskih pogodnosti koje jamči Institut. Vrsta, opseg i količina članskih pogodnosti po pojedinim članskim modelima definirana je Posebnim uvjetima za svaki pojedini članski model.
5.2. Članstvo u Institutu, odnosno odabir pojedinog članskog modela, ne sprječava člana u konzumiranju pojedinih usluga koje Institut pruža u okviru svojih gospodarskih djelatnosti, a koje nisu obuhvaćene odabranim članskim modelom, uz plaćanje ugovorene naknade, niti sprječava Institut u pružanju takvih usluga članovima.
5.3. Članstvo u Institutu stvara za člana koji uredno ispunjava svoje članske obveze pravo na ostvarivanje članskih pogodnosti obuhvaćenih odabranim članskim modelom, a za Institut obvezu da članu omogući ostvarivanje istih članskih pogodnosti.

6. PODNOŠENJE PRIGOVORA

6.1. Član može podnijeti prigovor na pruženu člansku pogodnost ili neki drugi prigovor u pisanom obliku, što uključuje i elektroničku poštu. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji.
6.2. Prigovor se podnosi putem pošte na adresu sjedišta Instituta, a putem elektroničke pošte u roku 30 (trideset) dana od dana pružene članske pogodnosti na koju se odnosi, odnosno nastupanja događaja na koji se iznosi prigovor. Ako se prigovor podnosi jer članska pogodnost nije pružena, navedeni rok počinje teći od dana kada je ona trebala biti pružena. Prigovor zaprimljen izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.
6.3. O uredno podnesenom prigovoru odlučuje Predsjednik ili Tajnik Instituta u roku od 30 (trideset) dana od dana njegovog podnošenja, a nakon što je proveo potrebne provjere, a odluka o osnovanosti prigovora dostaviti će se članu u navedenom roku.

7. ZAVRŠNE ODREDBE

7.1. Ovi Opći uvjeti obvezujući su te se primjenjuju na sve članove Instituta i na sve članske pogodnosti, osim ako je drugačije određeno sporazumom između Instituta i člana u pisanom obliku.
7.2. Na sve međusobne odnose između Instituta i članova, koji nisu uređeni Statutom, ovim Općim uvjetima ili Posebnim uvjetima pojedinog članskog modela, na odgovarajući se način primjenjuju važeći propisi Republike Hrvatske.
7.3. Ako za pojedine vrste članova, članske pogodnosti i/ili modele postoje i primjenjuju se kakvi posebni uvjeti, oni će, u dijelu u kojem su eventualno proturječni ovim Općim uvjetima, imati prednost u primjeni.
7.4. U slučaju izmjena i/ili dopuna ovih Općih uvjeta Institut će izvijestiti članove objavom na službenim web stranicama Instituta ili na drugi odgovarajući način.
7.5. U slučaju ikakvog spora, Institut i članovi se obvezuju da će sve sporove pokušati riješiti mirenjem. U slučaju da mirenje ne uspije, stranke ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

 

 

 

 

Koristimo kolačiće

Korištenjem naše web stranice potvrđujete da prihvaćate našu upotrebu kolačića. Ovdje možete saznati više o tome kako ih koristimo.

Više o kolačićima.